معرفی همایش

حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و دستیابی به شرایط مناسب برای هر مجموعه و ساختاری از اولویت ها و الزامات حرکت رو به رشد و دستیابی به تعالی و پیشرفت می باشد.این فرایند نیازمند شناخت صحیح اصول و قوانین  کلی و استفاده از الگوهای بومی و بهره برداری متناسب با شرایط زمانی و مکانی و بستر اجرایی آن دارد .یکی از مهمترین این اصول توجه ویژه به توسعه پایدار (Sustainable Development) می باشد که عنصر سازمانده ای است که موجب پایداری منابع تجدید ناپذیر می شود .منابع محدودی که برای نسل آینده بروی این کره خاکی ضروری است .توسعه پایدار فرآیند ای است در استفاده از منابع،هدایت سرمایه گذاریها ،جهت گیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی که با نیازهای حال و آینده سازگار می باشد .این فرآیند جنبه ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل های آینده می باشد.هدف توسعه انسانی پرورش قابلیت های انسانی محسوب می شود که بتواند به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید :

۱- تلفیق حفاظت و توسعه

۲- تامین نیازهای اولیه زیستی انسان

۳- دست یابی به عدالت اجتماعی

۴- خود مختاری و تنوع فرهنگی

۵- حفظ یگانگی اکولوژیکی

با توجه به مطالب گفته شده آنچه مسلم است پرداختن به این مهم چه به لحاظ بسط مفهومی و چه اجرای برنامه در یک بستر کالبدی ،نیازمند توجه  به جزئیات و تبیین و ترسیم چهار چوب توسعه پایدار برای هر منطقه دارد.

در همین راستا شهرستان فلاورجان در جهت حرکت به سمت دستیابی به جایگاه در خور  ومتناسب با ظرفیتهای موجود و تلفیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه  انسانی فعلی بدون آسیب به توانایی نسل های آینده در صدد بر آمد تا با گرد همایی نخبگان و آگاهان عرصه علمی و منابع انسانی توانمند در فضای دانشگاهی با بحث و بررسی عرصه ها و شاخص های مختلف در عرصه های گوناگون و تبادل نظر در بستر همایش توسعه پایدار شهرستان فلاورجان به تببین ضرورتها ،نیازها و چشم اندازهای پیش رو بپردازد .

در این مسیر انجمن دانش آموختگان نسل فاضل که از سالهای ۱۳۸۵ با رویکرد تعامل ،ارتباط و همراهی نخبگان و منابع انسانی و تحت عنوان انجمن دانشجویان و دانش آموختگان شهرستان فعال بود  در این مسیر با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان و با توجه خاص و ویژه کلیه مدیران و مسئولین در این مسیر گامی هر چند کوچک برداشته و با ایجاد یک پویش اجتماعی و مردمی و طرح موضوع در یک حرکت مستمر در قالب دبیر خانه دائمی توسعه پایدار شهرستان امیدوار است بتوان در کنار هم به سمت فردایی بهتر حرکت نماییم.